Support Program: Hauv Koj Xijteb

Thov siv koj lub sijhawm tseem ceeb nrog peb nyob kom tag 5:30PM-7:00PM. Siv lub sij hawm sib pab, txhawb siab, thiab ntaus kev phoojywg. Tuaj nyob uake hais lus txhawb siab thiab muab tswvyim. Txhob tso siab tas tas rau lwm tus. Npaj yus tus kheej kom muaj peev xwm zuj zus. Please join us from 5:30 PM-7:00 PM. Hauv Koj Xibteg is a space created to build community and sisterhood for Hmong Womyn. We believe in empowering our sisters/womyn to reach self determination. When you believe in yourself, you can achieve your goals.

Comments are closed.